پارسا  

 

اين وبلاگ، خاطرات و نوشته هاي مامان و باباي پارسا در مورد اوست.

Thursday, October 06, 2005

دو روز مونده

چهاردهم مهر
پس فردا ني ني مياد.
احساس فوق العاده ايست، خيلي زيبا خوب و غريب.
همگي آماده ايم، وسايلش رو گذاشتيم تو ساکش، خيلي ها قراره بيان بيمارستان. از خدا ميخوايم کمکمون کنه. انشاء الله بچه خوب و سالمي باشه. دلمون داره تاپ تاپ ميکنه، هنوز هم نميدونيم دختره يا پسر. فقط ياد خدا آروممون ميکنه.